Daň z nabytí nemovitosti komplexní info

Z pohledu poplatníka u běžných typů realit pro bydlení a rekreaci je výhodné, že nepotřebuje k přiznání daně znalecký posudek. Daň se vypočítá z kupní ceny nemovitosti nebo z tzv. srovnávací daňové hodnoty, což je cena obvyklá tzv. směrná hodnota podle dat a posouzení Finančního úřadu. Za základ daně se bere 75% z té hodnoty a z toho se poté odvede daň ve výši 4%.

Stejně jako u dosavadní daně z převodu nemovitostí je i u nové daně poplatníkem převodce nebo prodávající. Nabyvatel je nadále ručitelem. Je však možné, aby si strany dohodly, že daň zaplatí kupující, a pak ručení druhou stranou zaniká.

V případech jako je insolvence, exekuce, dědictví, vydržení apod, kde poplatník pozbývá vlastnictví nedobrovolně platí daň nabyvatel.

Mezi nové poplatníky budou patřit případy, jako např. získání nemovitosti do svěřenského fondu, vydržení, úplatně nabyté právo stavby a to i zánik tohoto práva a rovněž nabytí stavby neoprávněně postavené na cizí půdě.

Směrná hodnota vychází z cen nemovitostí tj. se zohledněním druhu nemovitosti, stavu, polohy, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.

Jestli poplatník nesouhlasí z výší směrné hodnoty, může si nechat zpracovat znalecký posudek, kde zaplatí daň z ceny uvedené ve znaleckém posudku opět sníženou na 75% hodnoty. Od základu daně je možné odečíst cenu za znalecký posudek.

Lhůty k přiznání k dani.

Přiznání k dani je třeba podat do tří měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém byl proveden vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí. Poplatník musí do přiznání uvést náležitosti týkající se nemovitosti tj. druh, polohu, velikost, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci, aby z něj FÚ mohl stanovit onu směrnou hodnotu a vypočítat daň. Poplatník pouze uhradí zálohu daně ve výši 4%, kterou vypočte z vlastních údajů a to do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Daň se zaokrouhluje na celé koruny. FÚ vypočítá přesnou daň a pokud se vypočtená daň bude lišit od poplatníkovi zálohy, vyměří mu daňový výměr, který je nutné uhradit do 30 dní od doručení. Přílohy daňového přiznání není třeba  notářsky ověřit, stačí kopie originálu.

Doplňující informace

FÚ bere za daň tu vyšší hodnotu, která vyjde. Zjednodušující interpretace říká, že za základ daně bude brána cena sjednaná tedy kupní, pokud nebude o třetinu nižší než směrná hodnota, pak se bude brát za základ daně kupní cena.

Další novinkou je, pokud manželé společně nabývají nemovitost, nemusí již podávat daňové přiznání každý sám, ale postačí, když přiznání podá kdokoli z manželů a zaplatí. FÚ může v případě nepřiznání či nezaplacení vymáhat daň z nabytí po komkoli z nich.

Od daně budou nadále osvobozeny nové byty a novostavby, ale k prvnímu převodu musí dojít do 5 let od kolaudace. Dále do osvobození budou zahrnuty nové byty vzniklé nástavbou, přístavbou i úpravou a nástavby provedené vlastními silami.

 

 

Datum publikace: 22.6.2014


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@bezrealitky.org

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky