Majitel bytu a nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník bude nově zahrnovat otázky bytového vlastnictví a spoluvlastnictví, které jsou doposud v zákoně o vlastnictví bytů.

Hlasování ve společenství vlastníků bytových jednotek

Aby rozhodnutí bylo platné musí být na hlasování vlastníci, kteří disponují podle podílů většinou, což je změna, protože do konce roku 2013 platí, že je třeba u některých rozhodnutí např. Tří čtvrtin všech vlastníků bytových jednotek. Teď postačí nadpoloviční většina přítomná na hlasování.

Dále NOZ zavádí písemné hlasování per rollam, tzn. hlasování mimo shromáždění. Vlastníci se podepíší pod plný text návrhu usnesení, kde se však rozhoduje většinou všech vlastníků bytů, popř. stanovy mohou stanovit vyšší limit hlasů potřebných ke schválení. Stanovy musí umožňovat tento způsob hlasování.

Více rozvedená a konkretizovaná práva a povinnosti majitelů bytů

Majitel bytu se musí v první řadě řídit pravidly pro správu bytového domu a pravidly pro užívání společných prostor, kterými  jsou povinny se řídit i osoby jím vpuštěné a nájemníci bytu.

 

Povinnost je udržovat společné prostory a v případě rekonstrukcí v bytě musí pustit do byru správce nemovitosti a opravy předem ohlásit.

Při koupi bytu se musí do jednoho měsíce přihlásit správě domu a nahlásit vcelku podrobné osobní údaje, včetně osob, které budou v bytě bydlet déle než tři měsíce za rok a také rovněž nájemců.

Majitel bytu má právo znát jméno a adresu, kteréhokoli majitele či nájemníka v domě. Dále má majitel právo na seznámení se s hospodařením společenství u správce nemovitosti vč. nahlížení do smluv a účetnictví.

 

Poplatky za správu bytového domu

Nadále se budou řídit podle výše jejich podílu na společných částech domu, v případě, že si to SBJ neurčí jinak.

 

Novinkou a vyjímkou jsou případy, kdy vlastník bytu využívá nějakou část společných prostor sám např. balkon v mezi patře, tak výše jeho plateb musí být této skutečnosti uzpůsobena a uživatel ji bude na vlastní riziko spravovat.

V zákoně je uvedeno, že odměnu osobě, která spravuje dům platí všichni stejně, tak jako i odměny orgánů SVJ a náklady na administrativu např. účetnictví apod.

Orgánem SVJ může být i „nevlastník“ bytu nebo prostor  v nemovitosti, osoba musí být straší 18 let, bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a stanovy to nesmí zakazovat. Zde je to vnímáno jako výhoda, protože vlastníci bytů nemusí mít potřebné znalosti a „cizí“ správce může být přínosem.

Stanovy společenství jsou základ a nejdůležitější

Na uzpůsobení stanov v novém občanskému zákoníku mají SVJ čas do konce roku 2016 a ustanovení, která jsou v rozporu s NOZ budou od ledna 2014 neplatná. Stanovám SVJ je třeba věnovat obrovskou pozornost stejně jak novým vlastníkům tak těm současným.

 

Datum publikace: 14.6.2014


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@bezrealitky.org

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky