Změny v katastru nemovitostí od roku 2014

 

Od roku 2014 nastaly změny v katastru nemovitostí. Přestane se používat pojem katastr nemovitostí a místo něj nastoupí veřejný seznam a tudíž katastr bude jedním z veřejných seznamů.

V novém občanském zákoníku se v souvislosti s katastrem nemovitostí prosadil princip materiální duplicity, kdy je výrazně chráněn nabyvatel nemovitosti, který jedná v dobré víře (tedy věří pravdivosti a úplnosti zapsaných právních vztahu v katastru). Pokud se skutečnost liší od stavu zapsaného v katastru, potom osoba, která nabyla nemovitost nebo jiné věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby oprávněné podle katastru nemovitostí je chráněna dobrou vírou a zápis v katastru má větší váhu než skutečnost viz §984 odst. 1 (vyjímky jsou v §984 odst.2 a §985-986).

Nová práva zapisovaná do katastru

Do katastru nemovitostí se budou zapisovat nově další práva i taková, která se doposud zapisovala záznamem. Z dalších práv jde zejména o:

Právo stavby

Budoucí zástavní právo.

Podzástavní právo.

Budoucí výměnek.

Přídatné spoluvlastnictví.

Správa svěřenského fondu.

Výhrada vlastnického práva.

Výhrada práva zpětné koupě.

Výhrada práva zpětného prodeje.

Zákaz zcizení nebo zatížení.

Výhrada práva lepšího kupce.

Ujednání o koupi na zkoušku.

Nájem.

Pacht.

Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

A další práva zaniklé, vzniklé, změněné na základě zákona, rozhodnutí státní instituce, veřejnou dražbou, přírůstkem, zpracováním a vydržením.

Průběh vkladového řízení se bude zahajovat pouze na návrh účastníka vkladového řízení, přičemž není stanovena žádná lhůta kdy by měl být a návrh na vklad podán. Rozhodující bude nejen den, ale i hodina a minuta podání návrhu na vklad. Návrh (vkladová listina) může být doručena buď listinné podobě nebo elektronicky. Bude uchovávána ve formátu ve kterém byla doručena a bude se podávat v jednom vyhotovení. Plná moc musí být úředně ověřena, pokud bude účastník vkladového řízení zastoupen.

 

Pokud bude návrhu vyhověno, nebudou se účastníci vkladového řízení obesílat a rozhodnutí nabude právní moci dnem zápisu do veřejného seznamu katastru. V případě, že se návrhu nevyhoví, je třeba udělat písemné odůvodnění, které musí být doručeno účastníkům řízení o vkladu a účinnost nabyde až v době doručení všem účastníkům. Vyrozumění o zahájení vkladového řízení bude zasíláno nejen zmocněncům, ale také účastníkovi jehož práva mají být změněna či dotčena a to buď do vlastních rukou (dopisem) nebo do datové schránky. Objednání tzv. hlídací služby pomocí emailem nebo sms jde o nadstandardní službu, která je již zpoplatněná.

Nově se zavádí poznámka spornosti

Pokud byl proveden vklad, nicméně se kdokoli domnívá, že neoprávněně, je možné požádat o tzv. poznámku spornosti. Tzn. jestli byl vklad proveden bez právního důvodu má právo ten, jehož práva byla vkladem dotčena podat námitku spornosti, která se pak vyznačí v katastru nemovitostí. Námitku je možné podat do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní stěžovatel (dotčený) dozvěděl a to až ve lhůtě 3 roky od zápisu. Následně do dvou měsíců musí dotčený uplatnit námitku či poznámku u soudu, jinak katastr poznámku vmaže. Poznámka spornosti působí vůči tomu komu svědčí popíraný zápis a proti dalším osobám, které dosáhly dalšího zápisu (§986). Poznámka spornosti působí vůči tomu komu svědčí popíraný zápis a proti dalším osobám, které na jeho základě dosáhly dalšího zápisu (§986). Námitka působí i když existence rozporného stavu není na první pohled patrná či zřejmá.

Katastr nemovitostí bude nově evidovat ceny za kterou byla nemovitost prodána. .

Ceny nemovitostí budou vedeny odděleně od sbírky listin a budou sděleny pouze osobě, která se prokáže průkazem totožnosti a katastrální úřad povede evidenci osob, které zažádali o sdělení ceny.

Prodloužení zápisů v katastru

Informace o návrhu na vklad se bude zasílat vlastníkům nemovitostí přičemž se doba vkladového řízení prodlouží až na dvojnásobek. Průměrná doba je dnes dva týdny. S rokem 2014 očekáváme, že se doba vkladového řízení natáhne až na 4 týdny. Vlastník reality bude mít 20 dnů, aby informoval katastr, že s vkladovým řízením nesouhlasí.

 

Datum publikace: 11.6.2014


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@bezrealitky.org

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky