Změny v oblasti nemovitostí podle nového občanského zákoníku

V tomto článku vás upozorníme na změny se kterými je v této souvislosti třeba počítat.

Stavba je součástí pozemku

Začíná zde platit pravidlo, co je na povrchu ustupuje pozemku. Pokud k 1.1.2014 je vlastník budovy a pozemku pod ním stejný, tak dojde ze zákona ke sloučení a budova se stane součástí půdy automaticky, tzn., že majitel může provádět vše pouze s „pozemkem“ a není důležité podrobně rozvádět co se na pozemku nachází. Pokud je majitel stavby a půdy rozdílný nic se měnit nebude a v katastru nemovitosti budou nadále evidovány samostatně.

 

Právo stavby

Na cizím pozemku ať už na povrchu nebo pod povrchem může mít osoba odlišná od vlastníka pozemku umístěnou stavbu anebo ji tam umístil. Právo stavby je však dočasné s maximální dobou 99 let a to buď za úplatu či bezplatně, tzv., že jde o právo, které je možné dědit, převádět a vydržet. V případě, že na toto právo bude smlouva mezi vlastníkem pozemku a zájemcem o stavbu, tak potom smlouva bude evidována v katastru nemovitostí formou vkladu.

 

Stavba na cizím pozemku

Stavba na pozemku někoho jiného se bude považovat za součást pozemku, takže vlastníkem bude majitel pozemku. V případě, že osoba, která stavbu stavěla jednala v dobré víře, tak jí musí vlastník pozemku refundovat všechny náklady, které staviteli vznikly popř. Může soudu navrhnout, aby přikázal zbourat stavbu na náklady stavitele. Pokud vlastník pozemku o stavbě věděl a prokáže se, že stavitel jednal v dobré víře, pak v případě, že vlastník pozemku neprodleně nezareaguje a nezakáže ji, tak stavitel má právo žádat po vlastníku pozemku, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu, kterou může učinit i vlastník a žádat o odkup od stavitele. V případě, že věc půjde před soud, tak pozemek připadne staviteli a ten nařídí staviteli zaplatit majiteli pozemku obvyklou cenu.

Neúmyslná stavba na cizím pozemku

Pokud se zjistí, že část stavby stojí na cizím pozemku (tzv. přestavek) neúmyslně dobrá víra přestavěno, poté se tato část půdy stane majetkem majitele stavby a majiteli pozemku musí být pak vyplacena přiměřená odměna.

 

Předkupní právo

Pokud jsou vlastníci pozemku a stavby rozdílní, bude existovat vzájemné předkupní právo, tzn., že při prodeji musí nemovitosti přednostně nabídnout jeden druhému (u pozemku možné pouze související část pozemku ke stavbě).

Pokud dojde k využití tohoto práva, tak v katastru dojde ke spojení a stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne. V případě, že toto právo není využité, tak nezaniká, jen s ním musí nový vlastník druhé nemovitosti počítat. Pokud při prodeji nebude druhému vlastníku oznámena možnost využití předkupního práva, tak ten kdo stavbu či pozemek koupí musí počítat s tím, že může o nemovitost přijít.

 

Předkupní právo spolumajitelů

Předkupní práva, které byly dosud ze zákona skončí v lednu 2015 a do té doby mají čas si vzájemné vztahy upravit. Nemusíte již nabízet při prodeji ostatním spoluvlastníkům svojí část ke koupi.

Opuštění nemovitosti

Vlastník se musí o svojí nemovitost starat, když tak nečiní má se za to, že je opuštěná, což musí být alespoň 10 let a poté připadne státu.

Zástavní právo

V NOZ je podrobně upraveno (asi na nátlak bank, půjčovatelů a exekutorů), proto doporučujeme podrobné seznámení, protože je výhodné zejména pro věřitele.

Vztahy se sousedy

NOZ se věnuje sousedským vztahům poměrně velmi podrobně. Soused by Vás neměl omezovat, sázet stromy na hranici pozemku, ale až 3 metry od plotu, dále může soused požadovat, aby z vaší střechy nestékala na pozemek voda či sníh. V závažných případech je možné požadovat po druhé straně oddělení pozemků plotem.

Nájem nemovitosti

Nájemci budou více chráněni, ale i vlastníkům se více uvolní ruce např. u zvyšování nájemného nebo u výpovědí, kde především odpadne nutnost přivolení soudu u výpovědi a v některých případech hledání náhradního bydlení.

 

Záruční doba

V případě, že kupujete nemovitost je dobré si sjednat záruční dobu, protože na ni NOZ nepamatuje. Reklamace se bude vztahovat pouze na skryté vady na které nebylo možno přijít a reklamační lhůta se v takovém případě prodlužuje z půl roku na 5 let.

 

Platí co je napsáno v katastru nemovitostí

Pokud „nedopatřením“ není v katastru nemovitosti napsán skutečný majitel, ale někdo další – (nevlastník), a skutečný majitel se nebude aktivně domáhat změny v katastru, tak po 3 letech má smůlu, protože právoplatným majitelem bude ten „nový vlastník“, který nabude nemovitost v dobré víře. Kontrolujte zápisy v katastru nemovitostí!

Ochrana vlastníků před podvodníky

Pokud vás v katastru bude zastupovat zmocněnec, musí disponovat úředně ověřenou plnou mocí. O vkladovém řízení pak bude informován vlastník nemovitosti, který bude lépe než dosud chráněn před případným nelegálním jednáním.

 

 

Datum publikace: 14.6.2014


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@bezrealitky.org

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky